formy pomocy MOPS Wołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Formy Pomocy

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Osoba uprawniona, to osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. ( art.9 ust. 1 ustawy)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 900 zł w okresie świadczeniowym  2021/2022.

W związku z wejściem w życie 18 czerwca 2011 roku Rozporządzenia Rady (WE)nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych z prośbą o pomoc w sporządzeniu wniosku o realizację alimentów od dłużnika zamieszkałego za granicą można zwrócić się bez znajomości jego adresu (wystarczy kraj).

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 (począwszy od 1 października 2021 roku do 30 września2022 roku) zastosowanie znajdzie zasada określona w art.9 ust.2a oraz 2bustawy, zgodnie z którym w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, o której mowa w ust. 2, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie (tzw. zasada złotówka za złotówkę). W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia z funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się świadczeń z funduszu alimentacyjnego ani otrzymanej zaliczki.

Dokumenty wymagane do utracenia dochodu:

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2020 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego -zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2020 rok,
 • utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - (zaświadczenie, w przypadku innego miasta niż Wołów) i PIT 11 za 2020rok z PUP,
 • utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy lub oświadczenie i PIT 11 za 2020 r.,
 • utrata zatrudnienia z umowy zlecenia, umowy o dzieło -  zaświadczenie od pracodawcy o okresie wykonywania dzieła lub oświadczenie i PIT 11 za 2020 rok,
 • utrata zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego  lub oświadczenie i PIT za 2020 rok wystawiony przez ten organ,
 • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub jej zawieszenie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem- oświadczenie oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2020 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń  lub oświadczenie i PIT za 2020rok wystawiony przez właściwy organ,
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu,
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu,
 • utrata świadczenia rodzicielskiego,
 • utrata stypendium doktoranckiego - decyzja lub zaświadczenie o wysokości stypendium i jego wysokości w 2020r.

Dokumenty wymagane do uzyskania dochodu:

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2020 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2020 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2020 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

 • zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2020 rok, zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym),
 • uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Prący (zaświadczenie w przypadku innego miasta niż Wołów i PIT 11 za 2020 z PUP,
 • uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (umowa i PIT 11 za 2020 rok),
 • uzyskanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego -zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2020 rok wystawiony przez ten organ,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej oświadczenie formie rozliczenia (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2020 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.  o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art.36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych  -  dokument potwierdzający okres od zawieszenia do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokość dochodu uzyskanego w roku 2020,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2020 rok wystawiony przez właściwy organ,
 • uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający datę uzyskania prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia w roku 2020,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego - decyzja lub zaświadczenie o wysokości stypendium i jego wysokości w 2020r.
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego.

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2020 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić obligatoryjnie. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja innego organu, oświadczenie)należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

Ponadto informujemy, iż w dniu 20 czerwca 2020 roku weszła w życie Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz.1068), mocą której osobom spełniającym warunki określone w ustawie przysługuje dodatek solidarnościowy. Zgodnie z przepisem zawartym w art.13 wspomnianej wyżej ustawy ustalenie prawa do dodatku solidarnościowego lub jego utrata są uzyskaniem i utratą dochodu w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz są uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Osoby, którym ZUS ustali prawo do zasiłku solidarnościowego są zobowiązane powiadomić o tym fakcie organu, który realizuje wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ponieważ jest to zdarzenie mające wpływ na prawo do świadczeń.

W okresie świadczeniowym  2021/2022 tj. od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku wykazujemy dochody osiągnięte w roku kalendarzowym 2020.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeni wypocząwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może wystąpić osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie dwóch ostatnich miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych albo postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu: - braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika - braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:  

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała alimenty – to nienależnie pobrane świadczenia.

Druk wniosku oraz pozostałych dokumentów dotyczących ubiegania się o prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać w  MOPS – Wołów  ul. Trzebnicka 6

Druki do pobrania :

Podstawa prawna :

 • ustawa z dnia7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 poz.808 ze zm.) treść ustawy

Kontakt z działem :

Tel: 71 777 61 32,  71777 61 33  lub 71 384 51 94

e-mail: fundusz@mopswolow.pl