formy pomocy MOPS Wołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Formy Pomocy

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy

Program „Rodzina 500+”

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2021

Od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Komu przysługuje świadczenie 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem sytuacji, w której dziecko zgodnie z wyrokiem sądu znajduje się pod opieką naprzemienną obojga rodziców, wtedy świadczenie przysługuje każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia albo
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego przysposobienie dziecka), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 3. opiekunowi prawnemu dziecka albo
 4. dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Terminy składania wniosków:

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać:
 • drogą elektroniczną (za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej),
 • drogą tradycyjną (w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie lub listownie pocztą).

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, który aktualnie trwa do 31 maja 2021 roku.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiącaodpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2021/2022

W 2021 roku, aby otrzymać 500 plus na pierwsze i kolejne dzieci, należy złożyć nowy wniosek o wypłatę świadczenia pobierz druk. Wnioski o 500 plus można składać od 1 lutego 2021 roku  drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021 roku także drogą tradycyjną (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie ul. Trzebnicka 6:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 7.30 do 15.30, wtorek od godz. 8.00 do 16.00.

Na podstawie wniosków złożonych od 1 lutego 2021 roku będziecie Państwo otrzymywać świadczenie 500+ od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. (chyba, że wcześniej dziecko ukończy 18 lat).

Terminy załatwienia sprawy.

Termin ustalenia prawa do świadczenia 500+ oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Im szybciej wniosek zostanie złożony, tym szybciej zostaną wypłacone pieniądze rodzicom i opiekunom, a tym samym zagwarantowana będzie ciągłość wypłaty świadczenia od czerwca 2021 r. Terminy załatwienia sprawy w zależności od daty złożenia dokumentów:

 • Od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
 • od 1 maja do 31 maja 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.
 • od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r. (ale już bez wyrównania za czerwiec)
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. – wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r. (ale już bez wyrównania za czerwiec i lipiec)

Jak złożyć wniosek elektronicznie?

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Wołów do złożenia wniosku online. W dobie pandemii jest to bezpieczna forma kontaktu z urzędem. Dodatkowo szybkie złożenie wniosku gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od czerwca 2021 r. Wnioski drogą elektroniczną można składać już od 1 lutego 2021 r. w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
 • przez bankowość elektroniczną,
 • portal PUE ZUS.

Numer kontaktowy do Działu Świadczeń:

 71 777 61 35 , 71 777 61 34 email: 500plus@mopswolow.pl

Informator 500+ dostępny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjne

Druki do pobrania :

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (pobierz druk)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019r., poz. 2407, z późn. zm.), treść ustawy
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r.poz. 924), treść ustawy
 • Rozporządzenie MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają byćzawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnychdo ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego treść rozporządzenia