formy pomocy MOPS Wołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Formy Pomocy

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Komu przysługuje świadczenie?

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi 12,09zł/miesiąc;
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi 16,79zł/miesiąc;
  •  składającego się z co najmniej 5 osób wynosi 20,15 zł/miesiąc;

Gdzie można złożyć wniosek?

W budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie, na parterze przy ul. Trzebnickiej 6 56-100 Wołów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.00, wtorki od 8:00 do 16:00.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego (pobierz)
  • kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. 

Prosimy pamiętać, że:

  • podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów;
  •  pracownik MOPS może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Dodatkowe informacje:

Przyznanie i wypłata świadczenia następuje na podstawie decyzji. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerami 71 384 51 94/ 71 777 61 42

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.);
  • obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (M.P. z 2021 r.poz. 393)