formy pomocy MOPS Wołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Formy Pomocy

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ‍

PROCEDURA NIEBIESKICH KART

Co warto wiedzieć?

Procedura „Niebieskich Kart” ma na celu zapewnienia bezpieczeństwo osób doznających przemocy w rodzinie oraz zatrzymanie przemocy poprzez skuteczną współpracę przedstawicieli różnych instytucji, które są zobowiązane do reagowania w przypadku podejrzenia lub wystąpienia przemocy w rodzinie.

Osoba doświadczająca przemocy nie musi się samodzielnie zgłaszać do różnych instytucji – dzięki działaniu Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, może otrzymać systemowe, indywidualnie dopasowane wsparcie, by zatrzymać przemoc i zapewnić jej bezpieczeństwo.

Rozpoczęcie procedury „Niebieskich kart”:

Do rozpoczęcia procedury zobowiązana jest osoba/służba która powzięła podejrzenie o podejrzeniu przemocy w rodzinie. Procedurę może uruchomić:

 • Funkcjonariusz policji – w trakcie interwencji domowej lub poprzez zgłoszenie w komisariacie/komendzie policji
 • Pracownik socjalny – w trakcie wizyty środowiskowej lub poprzez zgłoszenie w jednostce(Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie)
 • Pracownik oświaty– do którego dotrze informacja lub poweźmie podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone (przedszkole, szkoła, świetlica, klub sportowy, ośrodek wychowawczy)
 • Pracownik ochrony zdrowia – wszystkie osoby świadczące usługi medyczne i zdrowotne (lekarz, pielęgniarka, ratownik, rehabilitant, psycholog i.in.)
 • Członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – w ramach procedury prac komisji

Przebieg procedury „Niebieskich Kart”:

Procedurę rozpoczyna wypełnienie formularza Niebieskich Kart poprzez pracownika jednej z uprawnionych instytucji. Na tym etapie procedury – zawarte informacje nie są oskarżeniem – a podejrzeniem, które będą weryfikowane podczas dalszej jej realizacji. Formularz zostaje przekazany do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie na terenie gminy, w której mieszka osoba doświadczająca przemocy. W kolejnym kroku powoływana jest grupa robocza, która po spotkaniach z osobą doświadczającą i osobą stosująca przemoc, przygotowuje plan działania dopasowany do sytuacji danej rodziny.

Na potrzeby procedury poprzez „rodzinę” rozumiemy małżonków, rodziców i dzieci, dziadków, ale również osoby wspólnie zamieszkujące, gospodarujące, pozostające w intymnych relacjach.

Najważniejszym celem procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie doświadczającej przemocy. Dlatego w pierwszej kolejności ocenia się stopień ryzyka wystąpienia zagrożenia dla życia bądź zdrowia danej osoby lub osób. W uzasadnionych przypadkach podejmowane są kroki prawne – które mają na celu odizolować sprawców przemocy – poprzez nakaz opuszczenia mieszkania, zakaz zbliżania się lub kontaktowania, nadzór policji, a nawet areszt tymczasowy. O zastosowaniu tych środków decyduje prokurator lub sędzina wniosek służb realizujących procedurę. W sytuacjach wysokiego zagrożenia zdrowia lub życia – osoba doświadczająca przemocy może schronić się w specjalistycznym ośrodku wsparcia. Dodatkowo w planie pomocy znajdują się takie elementy jak wsparcie psychologiczne, pomoc prawna, wsparcie socjalne i materialne, wsparcie kompetencyjne, edukacja w zakresie znajomości swoich praw, aktywizacja zawodowa. Zakończenie procedury następuje w wyniku ustania przemocy w rodzinie lub w przypadku rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Przepisy prawa regulujące procedurę „Niebieskich Kart”:

(1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493, wraz z późniejszymi zmianami.

(2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy"Niebieska Karta", Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245.

OBRAZ – SCHEMAT PRZEBIEGU PROCEDURY

PRZEMOC WRODZINIE:

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

Przemoc przejawia się w różnych formach:

Przemoc fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej. Przemoc fizyczna jest intencjonalnym zachowaniem powodującym uszkodzenie ciała lub niosącym takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, klapsy, ciągnięcie za uszy, włosy, szczypanie,, kopanie, bicie ręką, pięścią, uderzenie w twarz -tzw. "policzek", przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.;

Przemoc psychiczna - naruszenie godności osobistej. Przemoc psychiczna zawiera przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, grożenie, nieliczenie się z uczuciami, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, krzywdzenie zwierząt, czytanie osobistej korespondencji, ujawnianie tajemnic, sekretów, wyśmiewanie, lekceważenie, itp.;

Przemoc seksualna - naruszenie intymności. Przemoc seksualna polega na zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania jej o zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu. Np.: wymuszanie pożycia, obmacywanie, gwałt, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, nieliczenie się z życzeniami partnerki/partnera, komentowanie szczegółów anatomicznych, ocenianie sprawności seksualnej, wyglądu, itp.;

Przemoc ekonomiczna - naruszenie własności. Przemoc ekonomiczna wiąże się celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawianiem środków lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby. Np.: niszczenie rzeczy, włamanie do zamkniętego osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, przeglądanie dokumentów, korespondencji, dysponowanie czyjąś własnością, zaciąganie pożyczek "na wspólne konto", sprzedawanie osobistych lub wspólnych rzeczy bez uzgodnienia, zmuszanie do spłacania długów, itp.

Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.;

OBRAZ – FORMY PRZEMOCY

POMOC DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY:

Jeżeli doświadczasz któregoś z zachowań opisanych powyżej - zadbaj o swoje bezpieczeństwo:

 1. Napisz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie na bezpieczny adres mailowy: razem@mopswolow.pl
 2. Zgłoś się do najbliższej Komendy Policji.
 3. Jeśli w wyniku przemocy masz obrażenia, uzyskaj zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju obrażeń (np. siniaki, skaleczenia). Zaświadczenie może wydać lekarz pierwszego kontaktu w przychodni, również lekarz w szpitalu czy lekarz pogotowia. Zaświadczenie wydawane jest bezpłatnie.
 4. Jeżeli osoba stosująca przemoc jest agresywna wobec domowników – policjant (oraz Żandarmeria Wojskowa) może wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (na 14 dni) lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Możesz skorzystać również z pomocy i wsparcia ośrodków interwencyjnych, infolinii pomocowych czy zgłosić się do najbliższej Komendy Policji.
 5. Jeżeli uciekasz przed sprawcą przemocy, możesz znaleźć schronienie w specjalnych ośrodkach, na przykład w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie lub Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Ośrodki zapewniają schronienie i specjalistyczną pomoc, między innymi psychologiczną, prawną, socjalną. Możesz tam zostać do trzech miesięcy. Możesz zgłosić się do ośrodka razem z dziećmi.
 6. Możesz skontaktować się z konsultantami „Niebieskiej Linii” 800 120 002 – numer bezpłatny, czynny całą dobę.

Obraz PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

Skontaktuj się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołowie :

Tel: 71 384 51 94,
email: razem@mopswolow.pl‍

Informator dla osób doświadczających przemocy w rodzinie dostępny w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej: Skorzystaj z pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)