formy pomocy MOPS Wołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Formy Pomocy

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

  1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
  2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną,
  • pielęgnację zaleconą przez lekarza pielęgnację
  • w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. Wysokość odpłatności reguluje Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/183/2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.

Pełny koszt jednej godziny usługi wynosi aktualnie 24.43 zł.

Usługi są świadczone bezpłatnie w przypadku, gdy dochód nie przekracza:

  • dla osoby samotnej do 100% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. do 701,00 zł.
  • dla osoby pozostającej w rodzinie również do 100% kryterium dochodowe go wskazane go w ustawie o pomocy społecznej tj. 528,00 zł. na  osobę.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Stawka Odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych  - 24,43zł

Osoba samotna – nie posiadająca wstępnych i zstępnych

Osoba samotnie gospodarująca – posiadająca wstępnych i zstępnych

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości ubiegania się o pomoc z tutejszego Ośrodka udzielają pracownicy socjalni.