formy pomocy MOPS Wołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Formy Pomocy

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy

Zdarzenie losowe

Osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, można przyznać zasiłek celowy. Świadczenie to może być przyznane niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Osoba lub rodzina powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu złożenia wniosku. Niezbędne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego fakt zaistnienia zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W przypadku pożaru, powodzi może być nim np. zaświadczenie straży pożarnej o podjętej przez nią interwencji.

Przyznane świadczenie nie ma na celu wyrównania poniesionych strat przez osobę lub rodzinę, ale jedynie ich zminimalizowanie.