formy pomocy MOPS Wołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Formy Pomocy

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Komu przysługuje świadczenie?

"Becikowe" przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Może zostać przyznane matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o jego wypłatę składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.


Warunkiem przyznania świadczenia jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922,00 zł. na osobę. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego od 1 listopada 2021 roku są dochody za rok 2020.

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać „becikowe"?

Wszyscy wnioskodawcy:

 • Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi (pobierz druk)
 • Zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka,
 • Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.

Alimenty otrzymywane na rzecz osób w rodzinie:

 • Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem,
 • Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2020 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone, a otrzymywana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku)
 • Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym członka rodziny za 2020 rok.

Dokumenty wymagane do utracenia dochodu

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2020 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego -zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2020 rok,
 • utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - (zaświadczenie, w przypadku innego miasta niż Wołów) i PIT 11 za 2020 rok z PUP,
 • utrata zatrudnienia ze stosunku pracy -świadectwo pracy lub oświadczenie i PIT 11 za 2020 r.,
 • utrata zatrudnienia z umowy zlecenia, umowy o dzieło -  zaświadczenie od pracodawcy o okresie wykonywania zlecenia, dzieła lub oświadczenie i PIT 11 za 2020r.,
 • utrata zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego -zaświadczenie organu emerytalno - rentowego lub oświadczenie i PIT za 2020 rok wystawiony przez ten organ,
 • wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub jej zawieszenie w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem - oświadczenie oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2020 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń  lub oświadczenie i PIT za 2020rok wystawiony przez właściwy organ,
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu,
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu,
 • utrata świadczenia rodzicielskiego,
 • utrata stypendium doktoranckiego - decyzja lub zaświadczenie o wysokości stypendium i jego wysokości w 2020r.

Dokumenty wymagane do uzyskania dochodu:

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2020 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2020 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2020 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:

 • zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2020 rok, zaświadczenie lub oświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym),
 • uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy (zaświadczenie w przypadku innego miasta niż Wołów i PIT 11 za 2020 z PUP,
 • uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (umowa i PIT11 za 2020 rok),
 • uzyskanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego -zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2020 rok wystawiony przez ten organ,
 • rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej oświadczenie o formie rozliczenia (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2020 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia w rozumieniu art.16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.  o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art.36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych  - dokument potwierdzający okres od zawieszenia do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokość dochodu uzyskanego w roku 2020,
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA- świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2020 rok wystawiony przez właściwy organ,
 • uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający datę uzyskania prawa do danego świadczenia oraz wysokość świadczenia w roku 2020,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego - decyzja lub zaświadczenie o wysokości stypendium i jego wysokości w 2020r.
 • uzyskanie świadczenia rodzicielskiego.

Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2020 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić obligatoryjnie. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa, zaświadczenie, decyzja innego organu, oświadczenie) należy dołączyć dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

Jednocześnie tut. organ informuje, iż dokumenty składane przez Klientów, które nie są wymagane w formie oryginału należy dostarczać w formie kserokopii wraz z oryginałem do wglądu.

UWAGA: Wnioskodawcy, którzy objęli dziecko opieką prawną składając wniosek dokumentują jedynie dochód dziecka.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje, jeżeli:

1)osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany, 
 • powództwo o zasądzenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

2) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że  przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.  

Druki do pobrania :

 • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (pobierz druk)
 • zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu−  (pobierz druk)
 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych (pobierz druk)
 • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (pobierz druk)
 • zaświadczenie o zarobkach (wzór do pobrania

Podstawa prawna :  

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.); (treść ustawy)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1466);
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021r. poz. 1481).

Kontakt z działem:

•    Tel: 71 777 61 37,  71 777 61 36, 71 777 61 44  lub 71 384 51 94

e-mail: swiadczenia@mops.wolow.pl