formy pomocy MOPS Wołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Formy Pomocy

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione  warunki:

  • głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego),
  • główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3.000 PLN.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o dodatek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za pomocąśrodków komunikacji elektronicznej (ePUAP).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz.U. 2022 poz. 1692)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. (Dz. U.poz. 1712) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Wzór wniosku o dodatek węglowy: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1712