formy pomocy MOPS Wołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Formy Pomocy

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy

Pomoc w zakresie dożywiania

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata2019-2023 udziela wsparcia w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom spełniającym przesłanki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

Pomoc udzielana w/w osobom przyznawana jest w formie:

  • posiłków(realizowanych w żłobkach, przedszkolach, szkołach),
  • zasiłku na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z programem udzielane jest wsparcie w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryteria dochodowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, do wysokości 150% tego kryterium. W przypadku osób samotnych miesięczny dochód nie może przekraczać 1051,15 zł, a dla osób pozostających w rodzinie 792 zł na osobę w rodzinie.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości ubiegania się o pomoc z tutejszego Ośrodka udzielają pracownicy socjalni.