formy pomocy MOPS Wołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Formy Pomocy

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy

ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli dochód jej jest niższy od kryterium dochodowego zawartego w ustawie o pomocy społecznej, tj. od 701 zł
 • osobie pozostającej w rodzinie, która jest niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli jej dochód, jak i dochód na osobę w rodzinie jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. od 528 zł
 • Całkowita niezdolność do pracy oznacza:
 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych(orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji),
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej,
 • stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie oraz nie może być wyższa niż 645 zł miesięcznie.

ZASIŁEK OKRESOWY

Zasiłek okresowy przysługuje:

 • Osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 701 zł dla osoby samotnej lub 528 zł na osobę w rodzinie.
 • Przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Zasiłek okresowy w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższy niż 350,50 zł miesięcznie. Natomiast kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20zł.

Okres na jaki przyznawany zostanie zasiłek uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

ZASIŁEK CELOWY

Zasiłek celowy przysługuje:

 • Osobie samotnie gospodarującej bądź też rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 701 zł dla osoby samotnej lub 528 zł na osobę w rodzinie, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 • Osobie bezdomnej i innej osobie niemającej dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Wysokości zasiłku celowego ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy przy uwzględnieniu środków finansowych ośrodka.

Zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym jednorazowo w danym miesiącu kalendarzowym.

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Specjalny zasiłek celowy przysługuje:

 • Osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie o dochodach przekraczających ustawowe kryterium dochodowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

WYNAGRODZENIE NALEŻNE OPIEKUNOWI Z TYTUŁU SPRAWOWANIAOPIEKI PRZYZNANE PRZEZ SĄD.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Wynagrodzenie to obliczane w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Powyższe świadczenie nie wymaga wydania decyzji oraz przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Na przyznanie tego świadczenia nie ma wpływu sytuacja dochodowa osoby uprawnionej.

Szczegółowych informacji dotyczących możliwości ubiegania się o pomoc z tutejszego Ośrodka udzielają pracownicy socjalni.