formy pomocy MOPS Wołów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Formy Pomocy

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy

Dodatek gazowy

dla gospodarstw domowych w 2023 rokuOsoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, będą mogły otrzymać refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł
    na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB),
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
    nie przekraczają 2100 zł,
    lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego;

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022r. poz. 615 zezm.).W przypadku wniosków złożonych:

od1 stycznia do 31 lipca 2023r. obowiązuje dochód z 2021r.

od1 sierpnia do 31 grudnia 2023r. obowiązuje dochód z 2022 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.Dodatek do gazu w 2023 r. a wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków- CEEB

Refundację podatku VAT otrzyma osoba wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego.

Urządzenie grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane do CEEB do dnia 21 grudnia 2022 r.

Wpis do CEEB po 21 grudnia 2022 r. jest możliwy, ale tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Opłacona faktura VAT

Refundacja odpowiada podatkowi VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych(odbiorca końcowy)Gdzie składa się wniosek o refundację podatku VAT od gazu?

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołów ,nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Możliwe jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca końcowy paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza:

-fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku do odbiorcy końcowego (kopia)

-dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.


Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania refundacji podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji.

Burmistrz gminy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu refundacji podatku VAT na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT.W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku
o refundację podatku VAT, burmistrz gminy odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców  paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

Wniosek o wypłatę dodatku można złożyć na piśmie lub za  pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP).

Wzór wniosku o refundację VAT od gazu można pobrać z linku poniżej:

https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/Energetyka/Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.docx
oraz ze strony MOPS