Co u nas Się dzieje?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołowie.
Aktualności

Obrazek ludzie przy stole Formy Pomocy
2022-11-16 9:45

„Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2023.

Wołów,15.11.2022r.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie informuje, iż decyzja z dnia 19 .10.2022r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej został przyjęty „Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2023.

Celem Programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Program zakłada wsparcie finansowe samorządu w dwóch modułach:

I. dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy

2.wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy poprzez:

  1.dofinansowanie remontów lub zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobę fizycznej w celu utworzenia domu,

  2.dofinansowanie remontów lub zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia domu w budynku będącym własnością organizacji pożytku publicznego, w którym organizacja ta planuje utworzyć rodzinny dom pomocy.

Rodzinny dom pomocy społecznej stanowi formę usług opiekuńczych i bytowych świadczonych całodobowo przez osobę fizyczną lub organizację pożytku publicznego dla nie mniej niż 3 osób i nie więcej niż ośmiu zamieszkujących wspólnie osób wymagających z powodu wieku lub niepełnosprawności wsparcia w tej formie. Rodzinny dom pomocy jest prowadzony na podstawie umowy zawartej przez osobę fizyczną albo organizację pożytku publicznego z gminą właściwą ze względu na miejsce położenia rodzinnego domu pomocy.

Osobyzainteresowane tą formą współpracy z samorządem gminnym proszone są o kontakt z kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie nr

Tel 517823676 lub 71 384 5194 do dnia 30.11.2022r.

załącznik: INFORMACJA
autor:
wioleta zielińska